Algemene Voorwaarden

1. Algemeen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 De Digital marketing Fabriek, gevestigd te Schinveld, KvK: 81840896

1.2 Werkzaamheden; Alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die door De Digital Marketing Fabriek uit anderen hoofde worden verricht.

1.3 Bescheiden; Alle door de opdrachtgever aan De Digital Marketing Fabriek ter beschikking gestelde zaken, waaronder stukken of gegevensdragers, en ook alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door De Digital Marketing Fabriek vervaardigde zaken. 

1.4 Overeenkomst; Elke afspraak tussen opdrachtgever en De Digital marketing Fabriek tot het verrichten van werkzaamheden door De Digital Marketing Fabriek ten behoeve van opdrachtgever, volgens, in overeenstemming met het bepaalde in de opdrachtbevestiging.

1.5 Producten; Alle zaken en direct met de levering van die zaken samenhangede diensten die het onderwerp zijn van een overeenkomst. 

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten welke door De Digital Marketing Fabriek binnen het kader van de uitvoering van de werkzaamheden worden aangegaan. Van deze voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken, als dit tussen partijen schriftelijk overeen is gekomen. 

2.2 Aan de algemene voorwaarden van opdrachtgever komt voor de met De Digital Marketing Fabriek aangegane overeenkomsten slechts werking toe voor zover deze niet in strijd zijn met de onderhavige voorwaarden.

2.3 Als één of meerdere van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met De Digital Marketing Fabriek in strijd mocht(en) zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, dan laat dit de toepasselijkheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden onverlet. 

2.4 De Digital marketing Fabriek wijst toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Klant uitdrukkelijk af. 

2.5 Als tussen partijen ter zake van de Producten een serviceovereenkomst wordt gesloten, zijn op die serviceovereenkomst, afhankelijk van het soort Producten, ook specifieke algemene servicevoorwaarden van De Digital Marketing Fabriek van toepassing. In geval van tegenstrijdigheid prevaleren de servicevoorwaarden. 

3. Aanvang en duur van de overeenkomst

3.1 De overeenkomst komt eerst tot stand en vangt aan op het moment dat de opdrachtgever blijkt geeft akkoord te zijn met de werkzaamheden zoals beschreven in de opdrachtbevestiging. 

3.2 Een overeenkomst voor bepaalde tijd is niet tussentijds opzegbaar.

3.3 Als een opdracht voor bepaalde tijd is aangegaan, is opdrachtgever bij het aangaan van de overeenkomst het gehele bedrag verschuldigd dat op de opdrachtbevestiging is vermeld, ook indien De Digital Marketing Fabriek dit bedrag in delen factureert.

3.4 Opdrachten voor bepaalde tijd kunnen niet tussentijds worden opgezegd. 

3.5 Opdrachtgever stemt er uitdrukkelijk mee in dat De Digital Marketing Fabriek middels elektronische weg communiceert.

4. Gegevens Opdrachtgever

4.1 Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, die naar het oordeel van De Digital marketing Fabriek noodzakelijk zijn voor het uit oefenen van haar opdracht, tijdig te overleggen. 

4.2 Als de noodzakelijke gegevens en bescheiden niet ter beschikking staan van De digital marketing Fabriek is zij gerechtigd haar prestatie op te schorten. 

4.3 Als voor zover de opdrachtgever zulks verzoekt worden de ter beschikking gestelde bescheiden, behoudens het bepaalde onder opschortingsrecht, aan deze geretourneerd en/of vernietigd.

5. Uitvoering Opdracht

5.1 De Digital Marketing Fabriek zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. De Digital marketing Fabriek zal zich inspannen om de werkzaamheden naar behoren en zorgvuldig te verrichten, alsmede de belangen van de Opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de Opdrachtgever bruikbaar resultaat. De Digital Marketing Fabriek kan echter niet garanderen dat met de werkzaamheden steeds het door Opdrachtgever gewenste resultaat bereikt wordt.

5.2 De uitvoering van de opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de Opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen. De Opdrachtgever vrijwaart De Digital Marketing Fabriek tegen vorderingen van derden die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met de door De Digital marketing Fabriek ten behoeve van Opdrachtgever verrichte werkzaamheden. 

5.3 De Digital Marketing Fabriek heeft het recht de prijs voor de door haar verleende diensten aan te passen ingeval van wijzigingen in het overeengekomen projectvoorstel of offerte, onder andere ten aanzien van de opzet, functionaliteit, de invulling, de methode, de omvang, de analyse, en/of de rapportering die in overleg met of op verzoek van de Opdrachtgever plaatsvinden. 

5.4 Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit slechts een indicatieve termijn en nimmer een fatale termijn, tenzij anders overeengekomen. Ook in dat laatste geval is De Digital marketing Fabriek niet aansprakelijk voor de gevolgen van de overschrijding van de termijn.

5.5 Rapportering door De Digital Marketing Fabriek aan Opdrachtgever vindt plaats conform projectvoorstel, offerte of overeenkomst. 

5.6 Opdrachtgever vrijwaart De Digital Marketing Fabriek voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan Opdrachtgever toerekenbaar is. 

6. Zoekmachine Marketing

6.1 Opdrachtgever verleent aan De Digital Marketing Fabriek voor de duur van de overeenkomst een exclusieve bevoegdheid tot het voeren van marketingcampagnes op het internet.

6.2 Opdrachtgever verleent aan De Digital Marketing Fabriek een volmacht tot het verrichten van alle handelingen die De Digital Marketing Fabriek noodzakelijk acht bij het opzetten en beheren van de zoekmachine marketingcampagnes. 

6.3 De Digital Marketing Fabriek zal zich naar beste kunnen inspannen voor het bereiken van een optimaal resultaat, maar verbindt zich niet tot het bereiken van enig concreet resultaat. Alle mededelingen van De Digital Marketing Fabriek over de mogelijke resultaten zijn indicatief. Opdrachtgever kan aan deze mededelingen geen rechten ontlenen. 

6.4 Als de door de zoekmachines in rekening gebrachte kosten die verband houden met de zoekmachine marketingcampagnes rechtstreeks door de Opdrachtgever betaald worden, kan De Digital Marketing Fabriek niet verantwoordelijk worden gehouden voor de gevolgen van betalingsachterstanden en saldotekorten van de opdrachtgever. 

6.5 Opdrachtgever dient zich te houden aan de algemene voorwaarden, specifieke voorschriften en redactionele richtlijnen die door de overeengekomen zoekmachines aan adverteerders worden gesteld. De Digital Marketing Fabriek is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van de overtreding van deze voorschriften aan de zijde van de opdrachtgever.

7. Geheimhouding en Exclusiviteit 

7.1 De Digital Marketing Fabriek is verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die haar door de Opdrachtgever ter beschikking is gesteld en de resultaten. Deze verplichting geldt niet voor zover De Digital Marketing Fabriek een wettelijke plicht heeft tot openbaarmaking of voor zover Opdrachtgever De Digital Marketing Fabriek van de geheimhoudingsplicht heeft ontheven.

7.2 De Digital Marketing Fabriek is gerechtigd de na bewerking verkregen cijfermatige uitkomsten, mits geanonimiseerd, aan te wenden voor statistische, vergelijkende of marketing doeleinden.

7.3 Uitgezonderd het bepaalde in het vorige lid, is De Digital Marketing Fabriek niet gerechtigd de informatie die haar door Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen.

8. Intellectueel Eigendom

8.1 Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder het auteursrecht, voortkomend uit de door De Digital Marketing Fabriek verleende diensten, komen geheel en exclusief toe aan De Digital Marketing Fabriek. Opdrachtgever erkent deze rechten en zal zich van iedere inbreuk daarop onthouden. 

8.2 Alle in het kader van enige dienst door De Digital Marketing Fabriek tot stand gebrachte documenten, rapportages, geleverde en geoptimaliseerde pagina’s en adviezen blijven eigendom van De Digital Marketing Fabriek. Echter, wanneer een periode succesvol wordt afgerond, worden de rechten overkocht van SEO landingspagina’s.

8.3 Na afloop of opzegging van het contract heeft De Digital Marketing Fabriek daarom het recht om Opdrachtgever te verzoeken deze te verwijderen of aan haar retour te zenden. Als dit niet het geval is, staat hierop een boete voor opdrachtgever van 2.500 euro. 

8.4 Het is ten strengste verboden om vertrouwelijke informatie door te spelen richting derden partijen. Wachtwoorden en accountgegevens dienen tot het einde van het contract door Opdrachtgever De Digital Marketing Fabriek gerespecteerd te worden. Zodra een derde partij gegevens gebruikt van de door De Digital Marketing Fabriek aangemaakt campagnes, advertentiegroepen, advertenties en zoekwoorden wordt een boete in rekening gebracht aan Opdrachtgever van 2.500 euro. Dezelfde boete geldt wanneer een account opgeschort of verwijderd wordt zonder medeweten van De Digital Marketing Fabriek tijdens de duur van het contract. 

8.5 Gebruik van webdesign door De Digital Marketing Fabriek mag, echter dient de opdrachtgever erkenning te geven aan De Digital Marketing Fabriek. 

8.6 Een adviesrapport dat door De Digital Marketing Fabriek wordt geschreven voor de opdrachtgever, is enkel te gebruiken door de opdrachtgever, tenzij anders door De Digital Marketing Fabriek is verteld. Het gebruik van het adviesrapport door andere bedrijven dan de Opdrachtgever is ten strengste verboden, evenals het kopiëren hiervan en/of verveelvoudigen. Per overtreding zal De Digital Marketing Fabriek een boete van 2.500 euro opleggen aan de Opdrachtgever. Voor het kopiëren en wederverkoop van het adviesrapport, zal De Digital Marketing Fabriek een boete rekenen aan de Opdrachtgever van 3.250 euro per verkocht exemplaar. Opdrachtgever vrijwaart De Digital Marketing Fabriek voor alle aanspraken van derden ter zake van intellectueel eigendomsrechten met betrekking tot de publicatie van de aan haar door of zijdens Opdrachtgever verstrekte teksten, afbeeldingen of andere gegevens. Hierbij geldt dat tussen partijen zal gelden dat digitale beelden van netwerken van derden niet aan Opdrachtgever toebehoren, behoudens tegen bewijs van Opdrachtgever. 

9. Overmacht

9.1 De Digital Marketing Fabriek is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van vertraagde, gebrekkige of onmogelijke nakoming van haar verplichtingen in geval van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop De Digital Marketing Fabriek geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor De Digital Marketing Fabriek niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Onder overmacht valt in ieder geval: staking, bovenmatig ziekteverzuim van het personeel, een (tijdelijk) tekort van personeel, brand-, bedrijfs- en technische storingen binnen het kantoor of bij de door De Digital Marketing Fabriek ingeschakelde externe partijen, oorlog en oorlogsgevaar, oproer, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, of maatregelen van de Nederlandse en/of een vreemde overheid. 

9.2 In geval De Digital Marketing Fabriek als gevolg van overmacht redelijkerwijs geen nakoming van de overeenkomst kan worden verlangd, heeft De Digital Marketing Fabriek het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de opdracht te annuleren zonder tot enige schadevergoeding jegens Opdrachtgever te zijn gehouden. In dit geval is De Digital Marketing Fabriek gehouden terstond aan Opdrachtgever hiervan mededeling te doen.

9.3 Indien De Digital Marketing Fabriek bij het intreden van de overmacht gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst. 

9.4 De Digital Marketing Fabriek is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor downtime, offline zijn van websites en het niet werken van pagina’s binnen websites van websites die door De Digital Marketing Fabriek zijn gebouwd, dan wel door externe partijen. De Digital Marketing Fabriek kan daarom ook niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade opgelopen aan het niet online zijn of door eventuele misgelopen inkomsten.

9.5 De Digital Marketing Fabriek is bij de bouw van websites en webshops afhankelijk van servers van externe partijen en hostingpartijen. De Digital Marketing Fabriek kan klanten ondersteunen met het inregelen en advies geven omtrent hosting en servers, maar is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de werkzaamheden, werking of status van de servers, externe partijen of andere externe partijen betrokken bij een project of website. 

10. Prijzen

10.1 Alle prijzen zijn in euro’s en exclusief omzet belasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd tenzij anders overeengekomen. 

10.2 De Digital Marketing Fabriek behoudt zich het recht voor éénmaal per jaar een Inflatiecorrectie toe te passen. 

10.3 Alle andere wijzigingen in tarieven dan bedoeld in artikel 10.2 treden in werking een (1) maand na de bekendmaking daarvan. Indien Opdrachtgever de wijziging niet wenst te accepteren, is deze gerechtigd vooraf de opdracht schriftelijk op te zeggen per de datum waarop de tariefswijziging in zal gaan en met inachtneming van de reguliere opzegtermijn. 

11. Betaling

11.1  Alle prijzen en kostenramingen zijn in Euro en exclusief BTW, tenzij anders vermeld. 

11.2  Betaling dient te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, op een door De Digital Marketing Fabriek aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Het betreft hier een fatale termijn. 

11.3 Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uur tarieven van De Digital Marketing Fabriek, geldende in de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, zoals medegedeeld aan Opdrachtgever, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen. Wanneer er geen uurtarieven afgesproken zijn, wordt het algemene uurtarief van De Digital Marketing Fabriek aangehouden, welke € 65,- ex BTW bedraagt. 

11.4 Indien opdrachtgever niet binnen de hiervoor genoemde termijn, dan wel niet binnen de nader overeengekomen termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft De Digital Marketing Fabriek, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, het recht vanaf de vervaldag opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten welke De Digital Marketing Fabriek heeft. 

11.5 Alle terugkerende diensten en abonnementen worden voorafgaand aan de periode gefactureerd tenzij anders overeengekomen. 

11.6 Alle kosten, ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de vordering, zijn voor rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van het te vorderen bedrag, met een minimum van €125,-. 

11.7 In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling voor het factuurbedrag. 

  1. Aansprakelijkheid 

12.1 Voor alle directe schade van opdrachtgever, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door niet-, niet tijdige of niet behoorlijke uitvoering van de opdracht, is de De Digital Marketing Fabriek slechts aansprakelijk tot een maximum van het bedrag van het honorarium voor desbetreffende opdracht over het laatste kalanderjaar, tenzij er aan de zijde van De Digital Marketing Fabriek sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid. De Digital Marketing Fabriek is niet aansprakelijk voor schade, welke is veroorzaakt doordat opdrachtgever hem onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt. 

12.2 Voor alle indirecte schade, waaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van opdrachtgever, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een fout in de uitvoering van de werkzaamheden door De Digital Marketing Fabriek, is deze nimmer aansprakelijk. 

12.3 De Digital Marketing Fabriek heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van opdrachtgever ongedaan te maken. 

12.4 Opdrachtgever vrijwaart De Digital Marketing Fabriek voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat opdrachtgever aan De Digital Marketing Fabriek onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten zijnerzijds dan wel veroorzaakt is door opzet of grove schuld van De Digital Marketing Fabriek. 

  1. Opzegging

13.1 Indien de Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting, welke voor hem uit de overeenkomst of uit deze algemene voorwaarden voortvloeit, voldoet, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling, beslaglegging of liquidatie van Opdrachtgever, kan De Digital Marketing Fabriek zonder enige verplichting tot schadevergoeding, onverminderd de haar verder toekomende rechten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden, dan wel de verdere uitvoering opschorten. In dat geval zijn alle vaste kosten van de resterende duur van de overeenkomst ineens, onverkort en direct verschuldigd. 

13.2 Een overeenkomst voor bepaalde tijd wordt na afloop van de periode vermeld in het contract steeds automatisch verlengd voor onbeperkte periode, behoudens opzegging per aangetekende brief tegen het eind van de (verlengde) contractduur en met inachtneming van een opzeggingstermijn van een (1) maand, tenzij anders vermeld in de offerte. 

  1. Opschortingsrecht

14.1 De Digital Marketing Fabriek is bevoegd om de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de afgifte van bescheiden of ander zaken aan opdrachtgever of derden, tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen op opdrachtgever volledig zijn voldaan. 

14.2 Het bepaalde in het eerste lid is niet van toepassing met betrekking tot zaken of bescheiden van opdrachtgever die nog geen bewerking door De Digital Marketing Fabriek hebben ondergaan. 

  1. Toepasselijk Recht

15.1 Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en De Digital marketing Fabriek waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepasing. 

15.2 Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de overeenkomsten en verbintenissen bedoeld in het vorige lid en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, zullen in eerste aanleg aanhangig gemaakt worden bij de Rechtbank te Maastricht. Niettemin heeft De Digital Marketing Fabriek het recht om geschillen aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de Opdrachtgever voor te leggen. 

  1. Disclaimer

16.1 De informatie op deze website wordt met zorg samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat deze informatie onvolledig is en/of onjuistheden bevat. De Digital Marketing Fabriek sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van deze website en/of de informatie die via deze website is verkregen. 

16.2 De Digital Marketing Fabriek heeft het recht om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De Digital Marketing Fabriek dient Opdrachtgever in kennis te stellen van deze wijziging. Indien Opdrachtgever binnen 30 dagen na kennisgeving schriftelijk aan De Digital marketing Fabriek te kennen geeft niet met de wijziging akkoord te gaan, zullen de laatst geldende Algemene Voorwaarden van toepassing blijven. 

16.3 Indien een bepaling van de overeenkomst of de Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst of de Algemene Voorwaarden aan. In dat geval heeft De Digital Marketing Fabriek het recht om daarvoor in de plaats te stellen een- voor Opdrachtgever niet onredelijk bezwarende bepaling die de nietige zo dicht mogelijk benadert. 

  1. Contactgegevens 

Voor vragen en/of opmerkingen met betrekking tot de algemene voorwaarden kun je contact opnemen met:

De Digital Marketing Fabriek
Kievit 34
6451LB, Schinveld
info@digitalmarketingfabriek.nl

Of middels het contact formulier op onze website: https://digitalmarketingfabriek.nl/contact/